• Reklamacje

https://windplay.pl/upload/windplay/images//windplay-logo_blckbg-RGB_72dpi.jpg                             REKLAMACJE

Wszystkie rzeczy znajdujące się w ofercie sklepu sprzedawcy są rzeczami nowymi, oryginalnymi, niewadliwymi, spełniającymi najwyższe standardy jakości. W przypadku, gdy dostarczony towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), kupujący ma prawo złożyć reklamację, opisując przyczynę reklamacji (niezgodność rzeczy z umową) wraz ze wskazaniem żądania. W przypadku stwierdzenia wady rzeczy kupującemu będącemu konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi, a w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, konsument może żądać:

  1. naprawy produktu,
  2. wymiany produktu na wolny od wad,
  3. obniżenia ceny produktu,
  4. albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

Kupujący składa reklamację sprzedawcy w formie pisemnej lub mailowej na adres: Wind Log sp. z o.o., Paprotnia, ul. Sochaczewska 90, 96-515 Teresin, adres email: toys@windplay.pl. Następnie, w celu skorzystania ze swoich uprawnień, kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanej rzeczy i opisu przyczyn reklamacji. W przypadku, gdy kupujący odeśle reklamowaną rzecz, sprzedawca zwróci mu koszt nadania przesyłki na wskazany przez kupującego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji sprzedawca zwróci się do kupującego o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni. Gdy składana przez kupującego reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, sprzedawca spełni wskazane przez kupującego żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi powyżej. Istnieje również możliwość zaoferowania przez sprzedawcę innego towaru w zamian za towar reklamowany, za zgodą kupującego wyrażoną mailowo.

W razie odstąpienia od umowy sprzedawca zwróci kupującemu pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

Kupujący nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada towaru jest nieistotna.

Rzeczy sprzedawane przez sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane rzeczy.

  • Conditional access to the store

THE STORE IS FOR ADULTS ONLY !

Are you over 18  ?